Regulamin Sklepu Internetowego chipmasters.online

Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego chipmasters.online (dalej zwany „Sklepem”) oraz warunki i tryb dokonywania zakupów.
1.2. Sklep prowadzony jest przez AJL Group sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 30, 50-425 Wrocław, NIP: 8992910748, KRS: 0000930402, Regon: 520420700 (dalej zwana „Sprzedawcą”).
1.3. Korzystając ze Sklepu, Klient akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Definicje
2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
2.2. Sklep Internetowy (chipmasters.online) – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, na której Klient może dokonywać zakupów.
2.3. Usługa – przeróbka plików online (chiptuning) i inne związane usługi świadczone przez Sprzedawcę.
2.4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na świadczenie usługi.

Zasady ogólne
3.1. Sklep prowadzi świadczenie usług za pośrednictwem internetu.
3.2. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że jest świadomy i akceptuje warunki świadczenia usług oraz niniejszy Regulamin.
3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji na stronie Sklepu.

Rejestracja i konto użytkownika
4.1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna, ale konieczna do składania zamówień.
4.2. Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
4.3. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do swojego konta i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
4.4. Klient ma możliwość usunięcia swojego konta w każdym momencie, kontaktując się z obsługą Sklepu.

Zamówienia
5.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu.
5.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz podanie wszystkich niezbędnych danych.
5.3. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta i jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usługi między Klientem a Sprzedawcą.
5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku naruszenia Regulaminu lub braku dostępności usługi.

Płatności
6.1. Sklep umożliwia różne formy płatności, które są dostępne podczas składania zamówienia.
6.2. Ceny usług podane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT. Klient ma również możliwość dokonania płatności w Euro (EUR) po wcześniejszym uzgodnieniu z Sprzedawcą. W przypadku wyboru płatności w Euro, Sprzedawca ustala kurs wymiany na podstawie automatycznie pobranego kursu z poprzedniego dnia roboczego. Klient ponosi ewentualne koszty związane z konwersją waluty.

Dostawa
7.1. Usługi są świadczone w formie przeróbki plików online (chiptuning).
7.2. Czas dostawy usługi przeróbki plików online (chiptuning) zazwyczaj nie przekracza 2 godzin.
7.3. Ze względu na charakter usługi dostarczanej w formie przeróbki plików online (chiptuning), nie ma fizycznego towaru do dostarczenia. Dostęp do plików zostanie udostępniony Klientowi elektronicznie po zakończeniu przeróbki.

Reklamacje
8.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności lub wadliwości wykonanej usługi przeróbki plików online (chiptuning).
8.2. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od wykonania usługi.
8.3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od daty jej zgłoszenia i poinformować Klienta o wyniku postępowania.

Ochrona danych osobowych
9.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.
9.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu.

Postanowienia końcowe
10.1. Wszelkie spory wynikłe z umowy na świadczenie usługi będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.
10.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu i obowiązuje od chwili dokonania pierwszego zamówienia przez Klienta.

Gwarancja wykonania usługi i zwrot środków
11.1. Sprzedawca gwarantuje, że usługi przeróbki plików online (chiptuning) dostarczone Klientowi będą zgodne z opisem i spełnią oczekiwania co do ich funkcjonalności.
11.2. W przypadku, gdy usługa nie została wykonana zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient ma prawo zgłosić tę sytuację Sprzedawcy w terminie 14 dni od wykonania usługi.
11.3. Sprzedawca podejmie działania mające na celu naprawę lub ponowne wykonanie usługi, lub w razie niemożliwości spełnienia tych warunków, zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconą za usługę.
11.4. Zwrot środków zostanie dokonany na konto bankowe Klienta w terminie do 14 dni od akceptacji reklamacji przez Sprzedawcę.

Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu
12.1. AJL Group (Sprzedawca) nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu, do którego ma zostać zastosowana usługa przeróbki plików online (chiptuning).
12.2. Osoba zlecająca wykonanie przeróbki powinna być świadoma stanu technicznego danego pojazdu oraz zdawać sobie sprawę, że działanie plików może być prawidłowe tylko w przypadku, gdy pojazd jest w pełni sprawny mechanicznie.
12.3. Pliki dostarczane przez Sprzedawcę zostały testowane na hamowni oraz wcześniej w praktyce. Jednakże, ostateczne rezultaty i działanie plików zależą od indywidualnych uwarunkowań technicznych konkretnego pojazdu.
12.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie plików w przypadku, gdy pojazd nie jest w pełni sprawny mechanicznie.